Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met Igloocoolers.
 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Igloocoolers schriftelijk is bevestigd.
 3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Igloocoolers, van welke aard ook.
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

Recht van Retour

Bestellingen waarvan de verpakking niet is geopend kunnen binnen 14 dagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd. Wij betalen u na retourontvangst de aankoopsom binnen 7 dagen terug. De verzend/administratie kosten voor het verzenden en retourneren van artikelen kunt u niet bij Igloocoolers verhalen. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Igloocoolers het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Garantie

U heeft minimaal 1 jaar garantie op alle producten, enkel voor koelelementen/koelmatten is een garantie van 3 maanden van toepassing. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Verzending

Alle artikelen worden door GLS, Post NL of Rhenus Logistics op uw afleveradres bezorgd tenzij anders aangegeven.

Leveringsvoorwaarden Igloocoolers

 1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
 2. Alle aanbiedingen van Igloocoolers zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
 3. Igloocoolers heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 6. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van de bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Igloocoolers niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren. Op basis van op de website vermelde afmetingen mag een artikel niet worden geruild. 
 7. Hoofdregel bij betaling is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld Afterpay). Betaling kan plaats vinden via verschillende online betaalmethoden. 
  7a. Bij betaling op rekening wordt u verzocht deze binnen 14 dagen te betalen. Mocht dit niet het geval zijn dan brengen wij u € 25, = aan administratie kosten in rekening voor iedere week u in gebreke bent.
 8. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alle betalingen lopen via Triple Deal. Uw gegevens zijn voor ons onzichtbaar. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Igloocoolers beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Igloocoolers de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
 9. Levertijd bedraagt maximaal 3 werkdagen na ontvangst van betaling, dit is echter een indicatie en niet een exacte termijn. Igloocoolers is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijd.
 10. Igloocoolers zorgt voor verzorging per post, verzendingen op enige andere wijze (bijvoorbeeld per bode) vindt pas plaats indien afgesproken en nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Igloocoolers.
 11. Zowel voor verzending binnen Nederland als buiten Nederland brengt Igloocoolers kosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 12. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons via ons email adres. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook en wij handelen dit binnen 72 uur af.
 13. De bestelling kan uitsluitend teruggestuurd worden, indien de verpakking ongeopend is. In geval van schade of vermissing zal Igloocoolers per omgaande zorgdragen voor levering van nieuwe goederen.

Overschrijding leveringstermijn

 1. De uiterste leveringstermijn is 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst door te laten gaan of te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.
 2. Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, tengevolge van overmacht ( als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Igloocoolers door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaan Igloocoolers van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal Igloocoolers daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. 

Aansprakelijkheid

 1. Igloocoolers draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Igloocoolers te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
 2. Opdrachtgever is gehouden Igloocoolers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Igloocoolers instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van Igloocoolers is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Igloocoolers. Igloocoolers is operated by Igloocoolers BV, Hoogeveenenweg 214, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel.

Made with StoreFrame.io COPYRIGHT © 2006 - 2023 - IGLOOCOOLERS B.V.